Overenskomstansat KMOK/PO-organist

Overenskomsten for organister gælder for alle overenskomstansatte organister, som er uddannet KMOK eller PO (kirkemusikskolernes uddannelse til kirkemusiker med orgel og korledelse) eller en kirkemusikalsk kandidateksamen, og som er ansat med mindst otte timer ugentligt.
 

De to uddannelsesniveauer har derudover hver sit protokollat, som blandt andet handler om løn og pension. Overenskomst og protokollater kan studeres her (eksternt link).
 

Andre kirkefunktionærer er omfattet af organisationsaftaler, som i modsætning til organist-overenskomsten rummer en mulighed for såkaldt faglig fleksibilitet. Denne faglige fleksibilitet kan ikke omfatte organist-arbejdsfunktioner.

Overenskomsten genforhandles hvert andet eller tredje år.
 

Ændringer ved overgangen til overenskomst

Da den første overenskomst trådte i kraft d. 1. januar 2010, skete der en række væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene for de organister, som ikke er tjenestemænd:

 • Man gik – efter særlige regler - fra en 6-dages arbejdsuge til en fem-dages arbejdsuge.
 • Man har nu fri 2 weekender pr. kvartal, uanset om man er fuldtidsansat eller deltidsansat.
 • Man har nu krav på at kende samtlige af sine planlagte arbejdsopgaver med mindst en måneds varsel.
 • Man skal højst stå til rådighed for ikke-planlagte kirkelige aktiviteter i 4 timer pr. dag.
 • Planlagte kirkelige aktiviteter kan nu højst udgøre 30 timer pr. uge for en fuldtidsansat.
 • Der kan nu udbetales godtgørelse for merarbejde.
 • Der kan nu – efter særlige regler – aftales personlige løntillæg.
 • Organistens rådighedstillæg er nu gradueret efter hvor mange kirker, man skal betjene.
 • Deltidsansatte har nu krav på at aftale, på hvilke dage og tidspunkter, tjenesterne kan lægges - den såkaldte rammetid
 • Pointsystemet til optælling af organiststillinger blev afskaffet.
 • Det er nu alene menighedsrådet, og ikke stiftet eller ministeriet, der afgør antallet og størrelsen på organiststillingerne.

Overenskomstansattes arbejdsforhold – vælg emne:

A-H

I-O

P-Å

ansættelsesbevis
inddragelse af fast fridag
pension
ansættelsessamtale
jobskifte
planlægning af arbejdstid
arbejdsbeskrivelse
jubilæumsgratiale
psykisk arbejdsmiljø
arbejdsmiljø
konflikthåndtering
rammetid
arbejdsplanlægning
kvalifikationstillæg
rådighedstid
barsel
kørselsgodtgørelse
seniorordninger
fem-dages arbejdsuge
lokalt løntillæg
stillingsoptælling
ferie
løn
sygdom
fleksjob
medarbejdermøder
tidsregistrering
forsikring
medarbejderrepræsentanter
tjenesterejse
forældreorlov
MUS
tjenestested
fridage
omsorgsdage
 vikariater
geografisk fleksibilitet
optælling af stilling
 
gruppeliv
orlov
 
 
overenskomsten
 

Vigtige links

Dokumenter (pdf)
 • Den danske model og folkekirken - forskningsnotat af Flemming Ibsen om overenskomster i folkekirken (august 2012)
 • Protokollat om præcisering af grænsedragningen af overenskomstansatte organister i folkekirken m.fl. se her (pdf)

Artikler