Organistvikar i folkekirken

Ved vikaransættelser aftales vilkårene af organisten selv – medmindre der er tale om en vikaransættelse på mere end 8 timer om ugen over mere end 1 måned. Vikaransættelsen er i så fald omfattet af overenskomsten, og vikaren skal have et ansættelsesbevis og pension af sin løn.

Vejledende time- og vikarsatser udgivet af Organistforeningen og DOKS


Herunder følger vejledende time- og vikarsatser for tidsbegrænsede ansatte organister. DOKS og Organistforeningens minimumssatser for timeløn sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af organister i henhold til EU's deltidsdirektiv.

Satserne anvendes almindeligvis ved den individuelle ansættelse, når menighedsrådet hyrer en organistvikar til en højmesse eller en kirkelig handling, fordi den faste organist er fraværende f.eks. på grund af en arbejdsfri weekend.

Timesatser inkl. pensionsbidrag DOKS-organister  PO/KMOK-organister 
Grundbeløb 31. marts 2012  243,83 kr.  190,48 kr.
Nutidskroner 1. april 2020  269,01 kr. 210,15 kr.

Timesatserne er beregnet på baggrund af de overenskomstfastsatte løndele inklusiv pension.

Foreningerne anbefaler at tage udgangspunkt i følgende vikarsatser. Samtidig henledes opmærksomheden på at varigheden af arbejdsopgaven kan variere som følge af arbejdsopgavens karakter. F.eks. kan musikønsker til begravelse/bisættelse betyde en øget arbejdsmængde ud over standardsatsen på 3,5 timer. Der bør tages konkret afsæt i den pågældende arbejdsopgave som ønskes løst.

Vikarsatser
Nutidskroner 1. april 2020
DOKS-organister PO/KMOK-organister
Højmesse: 7 timer 1883,00 kr. 1471,03 kr.
Kirkelig handling: 3,5 timer   941,52 kr. 735,51 kr.
Dagsats: 7,4 timer 1990,60 kr. 1.555,09 kr.

Af time- og vikarsatserne ydes feriegodtgørelse efter ferielovens regler svarende til 12,5 procent.

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår bør indgås skriftligt forinden organistopgaven udføres. Der kan som hidtidigt aftales kørselsgodtgørelse efter SKAT’s til enhver tid gældende satser.

Læs om baggrunden for og principperne bag ovenstående satser i nyheden her: Nye vejledende vikarsatser (02.11.2020)

Kørselsgodtgørelse


Som løs organistvikar bestemmer du selv, om du vil forlange betaling for din kørsel. Menighedsrådet og vikaren kan aftale, at der udbetales en dækning af kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen og mellem flere tjenestesteder, hvis det er relevant.

Kørepengene beregnes ud fra de kilometersatser, som Staten fastsætter hvert år - enten den høje eller den lave (find de gældende satser under ”satser for skattefri kørselsgodtgørelse” på siden her). 

LÆS OGSÅ:

Artikler