Organist ved Fensmark og Rislev Kirker, Næstved Provsti, Roskilde Stift

Menighedsrådene i Fensmark og Rislev Pastorat søger en organist, gerne PO-uddannet, til ansættelse snarest muligt.

ORGANISTSTILLINGEN er beregnet til 30 timer ugentlig.

ORGANISTENS TJENESTESTEDER bliver Fensmark og Rislev Kirker og tilhørende faciliteter. De to sogne er beliggende i den smukke sydsjællandske natur.

ORGLER: Fensmark Kirkes orgel er fra 1982 og har 10 stemmer, 2 manualer og pedal. Rislev Kirkes orgel er fra 1969 og har 5 stemmer og pedal. Begge orgler er bygget af Jensen og Thomsen.

 ORGANISTENS ARBEJDSOPGAVER:
  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker.
  • At videreføre arbejdet med det eksisterende børnekor og korskole.
  • At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener.
  • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester.
  • At videreføre babysalmesang.
  • At medvirke lejlighedsvist ved konfirmandundervisningen.
  • At medvirke ved minikonfirmandundervisningen.
  • At medvirke ved menighedsmøder og foredragsaftener.
VI ER ÅBNE FOR nye ideer og tiltag og søger en organist, der er idé- og initiativrig, og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med vores 1. organist og på tværs af personalegruppen.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til 1. organist Lis Nielsen, tlf. 61747057, eller kontaktperson Niels Nikolajsen, tlf. 26120298.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740 kr. – 401.543 kr. Der ydes et rådighedstillæg på 21.177 kr. årligt. Alle løndele er oplyst i nutidskr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn på mellem 306.625 – 373.629 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr. og 61.273 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.992 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker. Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der skal indhentes børneattest efter gældende regler.

PRØVESPIL OG SAMTALE med udvalgte kandidater aftales umiddelbart efter ansøgningsfristen. Prøvespil og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. og/eller 26. april 2019.

VI GLÆDER OS til at modtage din ansøgning, som skal sendes til kontaktperson Niels Nikolajsen, Fensmark Menighedsråd, Chr. Winthersvej 2, 4684 Holmegaard, mærket: ”ansøgning”, eller gerne som e-mail til: nnikolajsen@dbmail.dk

ANSØGNINGSFRIST: Tirsdag den 23. april 2019. kl. 18.00

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan findes på kirkernes hjemmeside: www.fensmarkkirke.dk