Organist ved Gram og Fole Kirker, Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift

En stilling som organist ved Gram og Fole Kirker, Gram og Fole Sogne er ledig pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en selvstændig person, som ser det naturligt at indgå i de aktiviteter der er i og omkring kirkerne, samt en person, der har lysten til at medtænke og videreudvikle det kirkelige og folkelige liv omkring kirkerne.

Du skal kunne lede sognekoret og børnekorene i Fole og Gram samt deltage ved stævner og workshops med korene.

Det forventes, at du er deltagende ved babysalmesang, minikonfirmander og konfirmander.

Det ligger i stillingen, at du deltager ved friluftsgudstjenester, sangaftener, morgensommersang, ”Jesus på Slottet”, ”Lutherspil” o.a.

Vi forventer, at du ser det som naturligt at byde ind eller f.eks. arrangere sangformiddag på plejehjemmene eller bare sætter sig over og spiller for de ældre.

I stillingen ligger også ansvaret for at arrangerer koncerter samt at deltage i ugentlige andagter på plejehjemmene.

En del er stillingen omhandler kultur- og kommunikationsområdet, hvorfor der vil være opgaver vedrørende annoncering, opdatering af kirkernes hjemmeside, facebookside mm. Du må derfor have flair for administrative IT-opgaver.

Vi kan tilbyde et meget afvekslende arbejde med faglige udfordringer i et kreativt arbejdsmiljø med mulighed for nytænkning sammen med gode kollegaer og samarbejdspartnere.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Haderslev Domprovsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der en samarbejdsaftale med Fole Sogns Menighedsråd om fælles organist og en samarbejdsaftale med Højrup Sogns Menighedsråd omkring vikariering for organisten der.

Ansættelse sker ved Gram Sogns Menighedsråd beliggende Præstegården 2, 6510 Gram.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pia Larsen på telefonnummer 21 64 31 25/mail 8946@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gram Menighedsråd, Ruth Brandenhoff Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram eller på mail til 8946@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. marts 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i dagene efter ansøgningsfristen udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.