Organist ved Rindum Kirker, Ringkøbing Provsti, Ribe Stift

En stilling som organist ved Rindum Kirke, Rindum Sogn i Ringkøbing Provsti, Ribe Stift er ledig pr. 1. august 2018

Stillingen er på 29 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
  • Medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
  • Medvirke ved arrangementer i Rindum kirkehus, plejehjemsgudstjenester, babysalmesang samt lejlighedsvis medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning.
  • Indgå i samarbejdsaftale med organisten ved Ringkøbing Kirke(nabosogn) om arbejdsfordeling i sommer-, efterårs- og vinterferier
  • Drive og videreudvikle det musikalske liv i og omkring kirken
  • Forestå lejlighedskor ved enkelte arrangementer i årets løb
Rindum Sogn har ca. 4.500 indbyggere. Der er p.t. 3 præster (100%-25%-25%), 1 organist, 1 kirkesanger, 1 kirke- og kulturmedarbejder og 1 kirketjener ansat i sognet. Sognet er kendetegnet ved at det er det eneste sogn i provstiet med stigende indbyggertal, 1 skole med ca. 800 elever, stor aktivitet ved sportshal og mange forskellige aktiviteter ved kirken. Se endvidere på www.rindumkirke.dk

Orglet i Rindum Kirke er et Danhild kirkeorgel med 2 x 25 stemmer.

Vi forventer:
  • At du er uddannet organist – men dygtige musikere med relevante kompetencer vil også kunne komme i betragtning
  • At du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens menighed og brugere
  • At du er fleksibel, initiativrig og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte og menighedsrådet
  • At du er fortrolig med gudstjenestens liturgi
Ansættelse sker ved Rindum Sogns Menighedsråd beliggende Rindumvej 2, Rindum, 6950 Ringkøbing

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er prøvetid efter gældende regler

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelsen

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Tage Høj Kristiansen på telefonnummer 22 42 60 22 eller mail rindum.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tage Høj Kristiansen, Rosenhaven 14, Rindum, 6950 Ringkøbing eller på mail til rindum.sogn@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. marts 2018 klokken 12

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.